سوالات و جوابات دربارەی ھزینەی بیمە ترافیکی (Trafikförsäkringsavgiften)

انجمن بیمە ترافیک (TTF) یک نھاد ھمکار با شرکت‌ھای بیمە ترافیک در سویدن است. ما آسیب‌ھای ترافیکی کە ناشی از وسایط نقلیەی ناشناس، بدون بیمە و خارجی بە میان آمدە را مطابق قوانین تنظیم می‌کنیم. مالکان وسایط نقلیەای کە دارای بیمە نیستند ملکف بە پرداخت ھزینە بە ما ھستند. ھزینەی دریافت‌شدە برای تلافی خسارات واردە بە وسایط کە توسط ھمچون وسایط بدون بیمە متضرر شدەاند، پرداخت می‌گردد.

ھزینە بیمە ترافیکی چیست؟

این یک هزینۀ است که انجمن بیمه ترافیک مطابق ماده 34 قانون خسارات ترافیکی از دارندگان وسایط بدون بیمه دریافت مینماید.

هزینه دریافت شده به کدام منظور استفاده میگردد؟

این هزینه بە منظور تلافی آسیب های به میان آمده ناشی از وسایط نقلیه بدون بیمه و یا وسایط نقلیه ناشناس استفاده میگردد.

هزینۀ بیمه چطور حساب میشود؟

هزینۀ مذکور 10 فیصد بلند تر از بلندترین نرخ بیمه یک شرکت بیمه، که درعین وقت برایھمان وسیله نقلیه، در عین شرایط تطبیق میگردد حساب میشود. از 01.07.2007 بدینسو به مبلغ قابل تطبیق هزینه الی 32 فیصد مالیات نیز تطبیق میگردد. عوامل چون مارک، مودل و زون جغرافیایی در حساب نمودن مبلغ هزینه هیچ نقشِی ندارد. هزینه مذکور حد اقل 200 kr کرون است.

کدام نوع از وسایط نقلیه باید بیمه ترافیکی داشته باشند؟

مجبوریت داشتن بیمه در مادۀ 2 قانون خسارات ترافیکی تنظیم شده است. مطابق آن یک وسیله نقلیه که دارای انجن بوده و در ادارۀ ترافیک راجستراست و همزمان در ترافیک فعال میباشد، باید بیمه ترافیکی داشته باشد. حتی اگر با یک وسیله نقلیه، که دارای انجن بوده و در ادارۀ ترافیک هم راجستر نیست و همزمان مؤقتاً از ترافیک هم خارج شده راننده گی صورت میگیرد، باید بیمه داشته باشد.

مسئولیت بیمه ترافیکی برای وسایط از کدام روز آغاز میشود؟

وسیله نقلیه از همان روزیکه خریداری میگردد ویا به هر نوع دیگر تسلیم گرفته  میشود باید بیمه گردد.

چە کسانی صلاحیت امضا نمودن قرارداد بیمه ترافیکی را دارند؟

مالک وسیلۀ نقلیه صلاحیت دارد قرارداد بیمه را امضا نماید. در صورت خریدن وسیله از طریق کریدیت و یا به کرایه گرفتن آن، دارندۀ فعلی وسیله صلاحیت دارد. اگر مالک وسیله نقلیه به سن قانونی (رشید) نرسیده باشد سرپرست آن صلاحیت دارد.

مالک مسئولیت دارد که وسیلۀ نقلیه اش بیمه ترافیکی داشته باشد حتی اگر:

موتر استفاده نمیشود

موتر آنقدر در وضیعت خراب قرار دارد که استفاده از آن ممکن نیست

رانندەگی و استفاده موتر منع گردیده باشد

موتر دزدی باشد

برای فروش در موتر فروشی رها شده باشد

کسی دیگری جزء مالک آن موتر را بیمه ترافیکی کرده باشد

خارج نمودن وسیلۀ نقلیه از ترافیک بطور مؤقت (Avställning)

در صورت استفاده نکردن از موتر برای یک مدت معین و یا دزدی شد ن آن میتوان آنرا مؤقتاً از ترافیک خارج نمود. درآنصورت دیگر نیاز به داشتن بیمه ترافیکی نیست. موتر مذکور از همان روزیکه درخواست کامل آن به ادارۀ ترافیک میرسد مؤقتاً از ترافیک خارج محسوب میگردد.

برای معلومات بیشتر به جواز سیر ویا ویب سایت ادارۀ ترافیک مراجعه نمایید: www.transportstyrelsen.se

لغو ثبت و راجستر

راجستر وسیلۀ نقلیه در صورت اوراق شدن آن و یا صادر شدن آن به خارج از کشور لغو خواهد شد. لغو راجستر موتر بصورت کتبی عنوانی ادارۀ ترافیک صورت میگیرد. برای معلومات بیشتر به جواز سیر ویا ویب سایت ادارۀ ترافیک مراجعه نمایید: www.transportstyrelsen.se موتر مذکور از  همان روزیکه درخواست کامل آن به ادارۀ ترافیک میرسد، لغو راجستر میگردد.

معلومات اشتباه در بارۀ مالک وسیله در دیتابیس ادارۀ ترافیک (Vägtrafikregistret)

اگر معلومات داده شده در بارۀ مالک موتر در دیتابیس ادارۀ ترافیک اشتباه است شما باید با ادارۀ ترافیک تماس بگیرید.

هزینۀ پرداخت نشده بیمه ترافیک

در صورت پرداخت نشدن بوقت هزینۀ بیمه، شرکت بیمه حق دارد قرداد را لغو نماید. در آنصورت شرکت مذکور مسئولیت بیمه ترافیک را تا همان روزیکه قرارداد را لغو نموده دارد و مستحق به دریافت هزینۀ بیمه تا همان روز میبلشد. قاعدتاً شرکت بیمه جریان دریافت هزینه را به انجمن بیمۀ ترافیک (TFF) وا گذار میکند.

هزینۀ دیر پرداخت شده بیمه ترافیک

اگر هزینۀ مذکور یک روز بعد از تاریخ ختم قرارداد بیمه پرداخت شود، قرارداد جدید یک روز بعد از این پرداخت دوباره آغاز میگرددد. هزینۀ بیمه هیچ تأثیرِی در زمان گذشته ندارد.