Pytania i odpowiedzi na temat opłaty zastępczej za ubezpieczenie komunikacyjne

Stowarzyszenie Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (szw. Tra kförsäkringsföreningen - TFF) to związek zrzeszający szwedzkich ubezpieczycieli komunikacyjnych. Likwidujemy szkody komunikacyjne spowodowane przez nieznane, nieubezpieczone oraz zagraniczne pojazdy. Pobieramy także opłaty zastępcze od właścicieli nieubezpieczonych pojazdów. Pieniądze te są wykorzystywane jako odszkodowanie dla osób, które zostały poszkodowane lub których mienie zostało zniszczone przez nieubezpieczony lub nieznany pojazd.

Czym jest opłata zastępcza za ubezpieczenie komunikacyjne?

Jest to opłatą, którą – na mocy § 34 szwedzkiej Ustawy o szkodach komunikacyjnych (szw. tra kskadelagen) – stowarzyszenie TFF ma prawo pobierać dla pojazdów, które nie posiadają ubezpieczenia komunikacyjnego.

Jak wykorzystywane są środki z tej opłaty?

Środki z opłaty zastępczej za ubezpieczenie komunikacyjne są wykorzystywane, by zadośćuczynić za szkody komunikacyjne spowodowane przez nieubezpieczone lub nieznane pojazdy.

Jak obliczana jest ta opłata?

Opłata ta pobierana jest w kwocie o dziesięć procent wyższej od najwyższej składki ubezpieczenia komunikacyjnego stosowanej przez towarzystwa ubezpieczeniowe w swoich cennikach w danym okresie dla pojazdu tego samego typu i przeznaczenia. Od 01.07.2007 r. składka związana z opłatą zawiera podatek w maksymalnej wysokości 32 procent.

Takie czynniki jak marka, model oraz strefa geogra czna nie mają znaczenia przy obliczaniu opłaty. Minimalna kwota opłaty to 200 SEK.

Jakie pojazdy powinny posiadać ubezpieczenie komunikacyjne?

Obowiązek posiadania ubezpieczenia komunikacyjnego reguluje

  • 2 szwedzkiej Ustawy o szkodach komunikacyjnych. Pojazd silnikowy zarejestrowany jako dopuszczony do ruchu drogowego i nie wycofany z eksploatacji powinien posiadać ubezpieczenie komunikacyjne. Także pojazd silnikowy, który nie jest zarejestrowany lub jest wycofany z eksploatacji powinien posiadać ubezpieczenie komunikacyjne, jeśli uczestniczy w ruchu drogowym.

Od którego dnia pojazd powinien być ubezpieczony?

Pojazd musi być ubezpieczony od dnia zakupu lub przejęcia samochodu w innym trybie.

Kto jest zobowiązany zawrzeć polisę ubezpieczenia komunikacyjnego?

Właściciel powinien zadbać, by pojazd posiadał ubezpieczenie komunikacyjne. W przypadku zakupu na kredyt lub leasing to leasingobiorca powinien ubezpieczyć samochód. Jeśli właściciel jest nieletni, to jego opiekun prawny powinien ubezpieczyć samochód.

Właściciel jest zobowiązany zadbać o to, by pojazd był ciągle ubezpieczony, nawet jeśli:

  • nie jeździ nim
  • pojazd jest w tak złym stanie, że nie można z niego korzystać
  • na pojazd został nałożony zakaz uczestniczenia w ruchu drogowym – pojazd został skradziony
  • został on przekazany do komisu samochodowego na sprzedaż
  • ktoś inny niż właściciel posiada ubezpieczenie tego pojazdu

Wycofanie z eksploatacji

Pojazd może zostać wycofany z eksploatacji, jeśli nie będzie używany przez pewien czas lub jeżeli został skradziony. Jeśli pojazd zostaje wycofany z eksploatacji, nie musi już posiadać ubezpieczenia komunikacyjnego. Wycofanie z eksploatacji zaczyna obowiązywać od dnia, w którym prawidłowe zgłoszenie tra a do szwedzkiego Urzędu Transportu (szw. Transportstyrelsen).

Więcej informacji można przeczytać na dowodzie rejestracyjnym lub uzyskać na stronie internetowej Urzędu Transportu – Transportstyrelsen: www.transportstyrelsen.se

Wyrejestrowanie

Pojazd należy wyrejestrować, jeśli został on złomowany lub wyeksportowany.

Wyrejestrowanie pojazdu należy zgłosić na piśmie do Urzędu Transportu. Więcej informacji można znaleźć na dowodzie rejestracyjnym lub na stronie internetowej Urzędu Transportu – Transportstyrelsen: www.transportstyrelsen.se Wyrejestrowanie zaczyna obowiązywać od dnia, w którym prawidłowe zgłoszenie tra a do Urzędu Transportu.

Błędne informacje o właścicielu w rejestrze ruchu drogowego

Jeśli informacje o relacjach właścicielskich gurujące w rejestrze ruchu drogowego są nieprawidłowe, prosimy o kontakt z Urzędem Transportu Transportstyrelsen.

Nieopłacona składka ubezpieczeniowa

Firma ubezpieczeniowa może wypowiedzieć polisę ubezpieczenia komunikacyjnego, jeśli nie zapłacono składki na czas. Firma obejmuje pojazd ubezpieczeniem do dnia, gdy wchodzi w życie wypowiedzenie. Do tego dnia składki z tytułu ubezpieczenia są należne rmie. Zazwyczaj spółka przekazuje prawo do egzekwowania składki do TFF.

Opóźnienia w zapłacie składek

Jeśli składki zostaną zapłacone na rzecz rmy ubezpieczeniowej

po dniu ustania ubezpieczenia, nowe ubezpieczenie zaczyna obowiązywać od dnia uiszczenia nowej składki włącznie. Zapłacone składki nie mają mocy wstecznej.