Frågor och svar om trafikförsäkringsavgiften

Trafikförsäkringsföreningen (TFF) är ett samarbetsorgan för Sveriges trafikförsäkringsbolag. Vi reglerar trafikskador som orsakats av okända, oförsäkrade och utländska fordon.
Vi tar också ut en avgift av ägare till oförsäkrade motorfordon. Avgiften går till att ersätta de människor som skadats eller fått något förstört av ett oförsäkrat eller okänt fordon.

Vad är trafikförsäkringsavgift?

Det är en avgift som vi på TFF enligt 34 § trafikskadelagen har rätt att ta ut för fordon som saknar trafikförsäkring.

Vad används avgiften till?

Trafikförsäkringsavgiften används för att ersätta trafikskador som är orsakade av oförsäkrade eller okända fordon.

Hur beräknas avgiften?

Avgiften är tio procent högre än den högsta trafikförsäkrings-premie som något försäkringsbolag har tillämpat i sina tariffer under samma tidsperiod för ett fordon av samma fordonsslag och med samma användningssätt. Den avgiftsgrundande premien innehåller sedan 2007-07-01 skatt om högst 32 procent.

Faktorer som fabrikat, årsmodell och geografisk zon saknar betydelse vid beräkning av avgiften. Avgiften tas alltid ut med minst 200 kr.

Vilka fordon ska vara trafikförsäkrade?

Trafikförsäkringsplikten regleras i 2 § trafikskadelagen. Ett motordrivet fordon som är registrerat i vägtrafikregistret och som inte är avställt ska vara trafikförsäkrat. Även ett motordrivet fordon som är oregistrerat eller avställt måste vara trafikförsäkrat om det används i trafik.

Från vilken dag måste fordonet vara försäkrat?

Fordonet måste vara försäkrat direkt från den dag som du köper eller på annat sätt övertar fordonet.

Vem är skyldig att teckna trafikförsäkring?

Fordonet ska hållas trafikförsäkrat av ägaren. Vid kreditköp eller leasing ska fordonet i stället försäkras av innehavaren. Är ägaren omyndig ska fordonet försäkras av vårdnadshavaren.

Ägaren är skyldig att hålla sitt fordon trafikförsäkrat även om:

  • det inte körs
  • det är i så dåligt skick att det inte går att använda
  • det är belagt med körförbud
  • det är stulet
  • det har lämnats till bilfirma för försäljning
  • någon annan person än ägaren har trafikförsäkring för fordonet

Avställning

Fordonet kan avställas om det inte ska användas under en viss tid eller om det har stulits. Då fordonet avställts behöver det inte längre vara trafikförsäkrat. Avställning gäller från och med den dag en fullständig anmälan inkommit till Transportstyrelsen.

För mer information, se ditt registreringsbevis eller gå in på Transportstyrelsens hemsida: www.transportstyrelsen.se

Avregistrering

Fordonet ska avregistreras om det har skrotats eller exporterats.

Anmälan om avregistrering ska göras skriftligen till Transportstyrelsen. För mer information, se ditt registreringsbevis eller gå in på hemsidan: www.transportstyrelsen.se. Avregistrering gäller från den dag en fullständig anmälan inkommit till Transportstyrelsen.

Felaktiga ägaruppgifter i vägtrafikregistret

Om de uppgifter om ägarförhållandena som finns i vägtrafikregistret är felaktiga måste du kontakta Transportstyrelsen.

Obetald försäkringspremie

Ett försäkringsbolag har rätt att säga upp en trafikförsäkring om premien inte betalas i tid. Bolaget har försäkringsansvaret till den dag då uppsägningen träder i kraft. Bolaget har rätt till premiebetalning fram till den dagen. I regel överlåter bolaget premiekravet till TFF.

Försenad premieinbetalning

Om premie betalas till försäkringsbolaget efter den dag då försäkringen upphört, börjar ny försäkring att gälla från och med dagen efter den då premien betalades. Premiebetalningen får inte någon verkan bakåt i tiden.