پرسشھای متداول پیرامون Trafikförsäkringsavgift (حق بیمه مسئولیت شخص ثالث وسائط نقلیه موتوری)

Trafikförsäkringsföreningen (انجمن بیمه گران وسائط نقلیه موتوری سوئد) یا TFF سازمانی جھت ھمکاری مابین شرکتھای بیمه سوئد است. وظیفه ما رسیدگی به خساراتی است که توسط وسائط نقلیه ناشناس، فاقد بیمه و ثبت نشده در سوئد ایجاد می شود. ما ھمچنین ھزینه ای از صاحبان وسائط نقلیه موتوری فاقد بیمه مطالبه می کنیم. این ھزینه بعنوان خسارت به افردی پرداخت می شود که از سوی یک وسیله نقلیه ناشناس و یا فاقد بیمه مورد صدمه قرار می گیرند و یا دچار زیان می شوند.

منظور از Trafikförsäkringsavgift چیست؟

بر اساس بخش 34 آیین نامه خسارت رانندگی، TFF محق است که ھزینه ای را از وسائط نقلیه ای که دارای بیمه شخص ثالث نیستند مطالبه نماید.

حق بیمه مذکور برای چه اموری مورد استفاده قرار می گیرد؟

Trafikförsäkringsavgift برای پرداخت خسارات ایجاد شده توسط وسائط نقلیه فاقد بیمه یا ناشناس مورد استفاده قرار می گیرد.

این حق بیمه چگونه محاسبه می شود؟

حق بیمه مذکور ده درصد بیشتر از بالاترین حق بیمه ای است که ھر شرکت بیمه ای طی ھمان مدت برای وسیله نقلیه ای که برای ھمان ھدف مورد استفاده قرار می گیرد و در ھمان رده از وسائط نقلیه قرار دارد تعیین کرده است. مبنایی که ھزینه حق بیمه بر اساس آن محاسبه شده از تاریخ 01-07-2007 حاوی حداکثر 32 درصد مالیات است.

در محاسبه حق بیمه عواملی از قبیل مدل خودرو، سال ساخت و یا منطقه جغرافیایی لحاظ نمی گردد. حداقل حق بیمه تحت ھر شرایطی 200 کرون است.

چه وسائط نقلیه ای می بایست دارای بیمه مسئولیت شخص ثالث باشند؟

وظیفه داشتن بیمه مسئولیت شخص ثالث در بخش 2 آیین نامه خسارت رانندگی سوئد شرح داده شده است. کلیه وسائط نقلیه موتوری که در Vägtrafikregistret (فھرست ثبت وسائط نقلیه موتوری) به ثبت رسیده و از ثبت خارج نشده اند می بایست دارای بیمه مسئولیت شخص ثالث باشند. حتی وسائط نقلیه ای که به ثبت نرسیده اند یا از ثبت خارج شده اند نیز اگر در جاده ھا مورد استفاده قرار گیرند باید دارای بیمه مسئولیت شخص ثالث باشند.

از چه تاریخی باید وسیله نقلیه را بیمه کرد؟

وسیله نقلیه می بایست از تاریخی که شما آن را خریداری می کنید و یا مالکیت یا مسئولیت آن را بر عھده می گیرید بیمه شود.

وظیفه انعقاد قرارداد بیمه مسئولیت شخص ثالث بر عھده چه کسی است؟

وظیفه بیمه کردن وسیله نقلیه بر عھده مالک آن است. اما چنانچه خودرو به صورت اعتباری یا اجاره به شرط تملیک واگذار شده باشد، فردی که وسیله نقلیه را در اختیار دارد می بایست آن را بیمه کند. اگر مالک وسیله نقلیه زیر سن قانونی باشد، وسیله نقلیه می بایست توسط والدین یا سرپرست وی بیمه شود.

مالک حتی در شرایط زیر نیز موظف به انعقاد قرارداد بیمه مسئولیت شخص ثالث خواھد بود:

از وسیله نقلیه استفاده نشود 

وسیله نقلیه در چنان وضعیت بدی قرار داشته باشد که قابل استفاده نباشد

اخطار ممنوعیت استفاده برای وسیله نقلیه صادر شده باشد

وسیله نقلیه مسروقه باشد

وسیله نقلیه برای فروش به یک دلال خودرو واگذار شده باشد

بیمه مسئولیت شخص ثالث بنام فرد دیگری غیر از مالک باشد

خارج کردن موقت وسیله نقلیه از ثبت

اگر قرار باشد که برای مدتی از وسیله نقلیه استفاده نشود و یا وسیله نقلیه به سرقت رفته باشد، می توان آن را بصورت موقت از ثبت خارج کرد. وسیله نقلیه ای که بصورت موقت از ثبت خارج شده باشد نیازی به دارا بودن پوشش بیمه ندارد. خارج نمودن وسیله نقلیه از ثبت به صورت موقت از تاریخی که یک اعلان تکمیل شده به نحو مقتضی توسط Transportstyrelsen (سازمان راه و ترابری) دریافت گردد به اجرا خواھد افتاد.

برای اطلاعات بیشتر به مدرک ثبت وسیله نقلیه خود رجوع کنید و یا از وب سایت Transportstyrelsen به نشانی زیر دیدن کنید: www.transportstyrelsen.se

خارج کردن دائمی وسیله نقلیه از ثبت

چنانچه وسیله نقلیه اوراق گردد یا به کشور دیگری صادر شود باید بصورت دائمی از ثبت خارج گردد.

اعلان خارج کردن وسیله نقلیه از ثبت به صورت دائمی باید کتبا برای Transportstyrelsen ارسال گردد. برای اطلاعات بیشتر به مدرک ثبت وسیله نقلیه خود رجوع کنید و یا از وب سایت Transportstyrelsen به نشانی زیر دیدن کنید: www.transportstyrelsen.se

خارج کردن وسیل نقلیه از ثبت به صورت دائمی از تاریخی که یک اعلان تکمیل شده به دست Transportstyrelsen می رسد قابل اجرا خواھد بود.

اطلاعات مالکیت نادرست در Vägtrafikregistret

چنانچه ھر گونه اطلاعات موجود مربوط به مالکیت وسیله نقلیه در Vägtrafikregistret نادرست باشد، شما باید با Transportstyrelsen تماس بگیرید.

حق بیمه پرداخت نشده

اگر حق بیمه به موقع پرداخت نگردد شرکت بیمه حق دارد قرارداد بیمه مسئولیت شخص ثالث را لغو کند. تا تاریخی که لغو بیمه قابل اجرا گردد، شرکت بیمه مسئولیت بیمه را بر عھده خواھد داشت. شرکت حق دارد تا این تاریخ حق بیمه پرداخت نشده را مطالبه کند. معمولا شرکت بیمه ادعاھای مربوط به حق بیمه را برای TFF ارسال می کند.

عدم پرداخت به موقع حق بیمه

اگر حق بیمه بعد از انقضای تاریخ پوشش به شرکت بیمه پرداخت گردد، پوشش بیمه جدید از تاریخی که حق بیمه پرداخت می گردد قابل اجرا خواھد بود. پرداخت حق بیمه عطف به ماسبق نمی شود.